TPPK Typologická poradňa pobočka Košicevybrané linky:


www.antropologickabiotypologie.cz/
TYPOLOGICKÁ PORADŇA

Katalóg  služieb

 

Platí od 1.1.2008

 

 

    A.           ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

 

1.           Poradenské služby, lekcie a cvičenia, ak je voľný termín, poskytujeme okamžite.

2.           Termín telefonicky objednaných služieb z bodu 1. garantujeme len v prípade, ak bol osobne alebo písomne potvrdený najpozdejšie 48 hodín pred poskytnutím služby.

3.           Rozsah informácie poradenskej služby je závislý na konkrétnom výskyte povahových vlastností posudzovanej osoby

4.           Z fotografie poskytujeme službu na úrovni B1 aB2, za čo účtujeme ich spoločnú taxu.

5.           Pri službe B7 poskytujeme deťom navštevujúcim základnú školskú dochádzku 50% zľavu. Údaje o dieťati overujeme z hodnoverných dokladov.

6.           Pri službách B6,B7 a B8 poskytujeme nezamestnaným, ktorí sa preukážu preukazom nezamestnaného a občianskym preukazom, 50% zľavu.

7.           Pri službách B11 a B12 poskytujeme rozvedeným klientom 30% zľavu. Údaje overujeme z hodnoverných dokladov.

8.           Písomné posudky poskytujeme len s predbežným súhlasom vedenia poradne. Posudok musí byť označený menom, priezviskom, rodným číslom a adresou trvalého bydliska posudzovaného. Za vyhotovenie posudku účtujeme pri službách B6,B7 a B8 25% zo základnej taxy za príslušnú službu a 50% zo základnej taxy u ostatných služieb.

9.           Zápis do ponukovej databázy sa uskutoční na výslovnú žiadosť klienta. Klient tým dáva súhlas na poskytnutie informácie žiadateľovi o vydanie informácie o sebe.

10.       Vydanie informácie z ponukovej databázy (výpis) sa uskutoční na základe písomnej objednávky po uhradení patričnej čiastky.

11.       Didaktické služby poskytujeme len na základe písomnej objednávky  po uhradení čiastky predbežnej kalkulácie najpozdejšie deň pred konaním. Termín telefonicky objednanej didaktickej služby garantujeme len v prípade, že bol písomne potvrdený najpozdejšie 30 dní pred konaním.

12.       Objednávateľ didaktickej služby poskytuje prednášateľovi, v prípade potreby aj asistentom, vo vlastnej réžii ubytovanie a stravovanie. Z vlastných nákladov hradí zabezpečenie dopravy, priestorov, audiovizuálnej a reprografickej techniky.

13.       Taxy didaktických služieb, v uvedených častiach C a D, sú len za prednes. Ostatné čiastky účtujeme k tomu podľa jednotlivých položiek.

14.       Učebné pomôcky pre didaktické služby účtujeme za každého účastníka v cene 10.- €

15.       Za vlastnú dopravu účtujeme 0,30.- € za jeden kilometer.

16.       Pre poskytovanie konzultácií platia rovnaké ustanovenia ako pre poskytovanie didaktických služieb.

17.       V prípade, keď objednávateľ odstúpi od služby záväzne objednanej:

-         20 a viacej kalendárnych dní pred dňom konania, účtujeme 20% z predbežnej kalkulácie

-         10 až 19 dní pred dňom konania účtujeme 50% z predbežnej kalkulácie

-         9 a menej kalendárnych dní pred dňom konania, účtujeme plnú výšku predbežnej kalkulácie.

Didaktickú službu poskytujeme len s prijatím týchto podmienok.

 

 

B.            PORADENSKÉ SLUŽBY

regionálne pásmo III.

 

 

1.              Zistenie základného povahového typu.

20,-

2.              Zistenie dominantných povahových vlastností.

23,-

3.              Stručný typologický portrét. Obsahuje B1 a B2.

30,-

4.              Zistenie vrodených dispozícií na choroby.

23,-

5.              Zistenie chorôb aj pomocou irisgrafie.

23,-

6.              Zistenie vhodného povolania všeobecne (len profesný smer).

33,-

7.              Zistenie vhodného povolania konkrétne (vrátane špecializácie).

35,-

8.              Zistenie vhodného zamestnania všeobecne.

35,-

9.              Posúdenie vhodnosti zamestnanca

35,-

10.         Posúdenie vhodnosti funkcionára.

43,-

11.         Určenie vhodného partnera všeobecne.

36,-

12.         Posúdenie vhodnosti konkrétneho partnera.

46,-

13.         Úplný typologický portrét. Obsahuje služby B1 až B8

87,-

14.         Psychoanalytická porada. Za prvých 30 minút

22,-

za každých ďalších započatých 15 minút

11,-

15.         Zápis do ponukovej databázy podľa služieb B6,B7 a B8.

10,-

16.         Vydanie informácie (výpis) z ponukovej databázy za jednotlivca.

166,-

17.         Konzultácie pre organizácie. Jedna hodina

66,-

Vo vlastných priestoroch poradne základný čas 1 hodina.

V mieste sídla mimo vlastných priestorov poradne základný čas 3 hodiny.

Mimo sídla poradne základný čas 8 hodín.

K platbe za konzultácie mimo vlastných priestorov poradne patrí úhrada

cestovných nákladov podľa časti A tohto katalógu.

 

 

    C.           DIDAKTlCKÉ SLUŽBY

 

 

1.    Prednáška.

100,-

Rozsah cca 2 hodiny. Počet poslucháčov neobmedzený. Obsahuje históriu, význam, poslanie, použitie a možnosti typológie, niekoľko heslovitých ukážok, informáciu o poskytovaných službách a zodpovedanie otázok.

 

 

 

2.    Jednodenný seminár.

 530,-

Rozsah 7-8 hodín. Počet poslucháčov neobmedzený. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný. Naviac vysvetlenie základných typov, znakov a spôsobov typovania.

 

 

 

3.    Dvojdenný seminár.

1000,-

Rozsah 14-16 hodín. Počet poslucháčov neobmedzený. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný. Podľa dohodnutého časového plánu a obsadenia výuka okolo 200 znakov.

 

 

 

4.    Trojdenný seminár.

1460,-

Rozsah 20-22 hodín. Počet poslucháčov neobmedzený. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný. Podľa dohodnutého časového plánu a obsadenia výuka okolo 300 znakov.

 

 

 

5.    Štvordenný seminár.

1925,-

Rozsah 28-30 hod. Počet poslucháčov neobmedzený. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný. Podľa dohodnutého časového plánu a obsadenia výuka okolo 400 znakov.

 

 

 

6.     Týždenný  kurz. Trvanie 5 dní. Cena bez učebných pomôcok.

2390,-

Rozsah 36-40 hodín. Počet poslucháčov obmedzený na 80. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný. Všetky základné typy, aj spôsoby typovania. Výuka okolo 500 znakov. Absolventi sú schopní samostatného ďalšieho štúdia, ako aj praktického vyžitia nadobudnutých poznatkov. Napríklad v psycho1ógii, zdravotníctve, personalistike, politike, žurnalistike, školstve, obchode, kultúre, športe, službách a bežných sociálnych kontaktoch.

 

 

 

7.     Týždenný kurz vo vlastnej réžii poradne. Kurzovné za jednotlivca vrátane učebných pomôcok je

166,-

Rozsah a obsah totožný so službou C6. Poplatky za prípadné poskytnutie stravy a ubytovania podľa miesta konania.

 

 

 

8.     Trojtýždenný kurz. Trvanie 15 dni. Cena bez učebných pomôcok.

6640,-

Rozsah 108-116 hodín. Počet poslucháčov obmedzený na 60. Obsah ako u predchádzajúcej služby, obšírnejšie podaný s rozšíreným počtom typových listov. Zvládnutie celého postupu typovania: apertácie, explorácie, rekognície, selekcie, aestimácie, komparácie, deskriberácie, konjugerácie a definície. Praktické cvičenia. Otypovanie každého účastníka.

 

 

 

9.     Trojtýždenný kurz vo vlastnej réžii poradne. Kurzovné za jednotlivca vrátane učebných pomôcok.

430,-

Rozsah a obsah totožný so službou C8. Poplatky za prípadné poskytnutie stravy a ubytovania podľa miesta konania.

 

 

 

10.     Špeciálne a cielené akcie.

 

 

Náplň, rozsah. a cena podľa dohody.

 

 

 

11.       Lekcie. Každý účastník za každú hodinu.

8,-

Minimálny počet účastníkov 5. Minimálny počet lekcii 3. Náplň podľa postupu základnej výuky, alebo konkrétneho výberu.

 

 

 

12.       Praktické cvičenie. Každý účastník za každú hodinu.

8,-

Minimálny počet účastníkov 5. Minimálny počet praktických cvičení 3. Náplň podľa osobného výberu, alebo poslania služby.

Celodenné cvičenie - 8 hodín.

35,-

 

13.     Demonštrácia.

 

 

Cena podľa dohodnutej kalkulácie. Počet účastníkov neobmedzený. Náplň podľa dohody, alebo konkrétnych podmienok a účasti.

 

 

 

 

 

 

    D.           ŠPECIÁLNE DIDAKTICKÉ SLUŽBY

 

 

 

Didaktické služby Dl až D14 uvedené na stranách 6 a 7 predané na objednávku inému usporiadateľovi majú cenu desaťnásobku kurzovného jednotlivej služby, plus 10 € za učebnú pomôcku pre každého účastníka. Objednávateľ hradí cenu služby, stravu, cestovné náklady, ubytovanie a iné potrebné výdavky prednášateľa, v prípade potreby aj asistentov podľa časti A tohto kata1ógu.

 

 

D1

3dsb

Trojdenný typologický seminár pre políciu a bezpečnostné služby.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania, výuku znakov všeobecne potrebných pre poznanie povahy človeka a vybraných špecifických znakov pre potreby uvedených činností.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D2

3dsd

Trojdenný typologicky seminár pre diplomatické služby.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania, výuku znakov všeobecne potrebných pre poznanie povahy človeka a vybraných špecifických znakov pre potreby uvedených činností.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D3

3dsi

Trojdenný typologický seminár o irisgrafii.

Alternatívne názvy iriso1ógia, irisdiagnostika atd'. Výuka znakov diagnostikujúcich choroby z oka. Veľmi efektívna metóda umožňujúca zdravotný stav zistiť už v priebehu dysfunkcie určitého orgánu.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D4

3dso

Trojdenný typologický seminár o typológii obchodu.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania a vybraných typov povahy pre zefektívnenie kontaktov vo všetkých oblastiach, kde nejakým spôsobom človek "predáva" svoje služby.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D5

3dsp

Trojdenný typologický seminár o partnerských vzťahoch.

Obsahuje výber znakov najdôležitejších povahových vlastností ovplyvňujúcich partnerský vzťah, správne spôsoby ich použitia, stavby vzťahu, pochopenia partnera, efektívne spôsoby riešenia nezhôd a konfliktov.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D6

3dspd

Trojdenný typologický seminár pre deti.

Obsahuje úvod do typológie oboznámenie so základným spôsobom typovania, .výuku znakov všeobecne potrebných pre poznanie povahy človeka a vybraných špecifických znakov potrebných pre deti.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

100,-

D7

3dspt

Trojdenný typologický seminár psychologickej terminológie.

Verejnosti je povaha človeka málo známa. Ľudia nemajú Vyšpecifikované pojmy o povahových vlastnostiach, nechápu funkcie a správny význam vlastností. Tento náukobeh pomáha zmierniť uvedený nedostatok.

 

 

 

 

Kurzovné.

 

166,-

D8

3dss

Trojdenný typologický seminár o správnom stravovaní.

Vo verejnosti stále vládnu rôzne fámy o správnom stravovaní. Následok je často poškodenie zdravotného stavu. Tento náukobeh uvádza náležité informácie, uplatnením ktorých si človek môže zdravie zaistiť

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D9

3dsv

Trojdenný typologický seminár o vzťahoch.

Obsahuje výber znakov najdôležitejších povahových vlastnosti ovplyvňujúcich sociálne kontakty, o správnych spôsoboch ich nadväzovania a udržiavania, riešenie konfliktov a nedorozumení.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D10

3dsvd

Trojdenný typologický seminár o výchove deti.

Výchova detí nie je predmetom školskej výuky. Verejnosť sa väčšinou spolieha, že každý príde na správne spôsoby výchovy a riešenie problémov v nej sám. Tento náukobeh dáva návody potrebné každému.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D11

3dsz

Trojdenný typologický seminár o zdraví. Informácie pre verejnosť o správnej životospráve, základnej zdravotnej sebadiagnostike nenahradzujúcej lekársku, krokoch uplatňujúcich liečebné procesy na rôzne choroby.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

133,-

D12

tklek

Týždenný typologický kurz lekárskej diagnostiky.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania, špecifické znaky pre zdravotnú diagnostiku, porovnanie s inými diagnostickými metódami a ich vzájomnú komparáciu.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

332,-

D13

tkps 

Týždenný typologický kurz psychologickej diagnostiky.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania, špecifické znaky pre psychologickú diagnostiku, porovnanie s inými diagnostickými metódami a ich vzájomnú komparáciu

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

233,-

D14

tkuč

Týždenný typologický diagnostický kurz pre učiteľov.

Obsahuje úvod do typológie, oboznámenie so základným spôsobom typovania, špecifické znaky pre pedagogickú diagnostiku. Pedagógom uľahčí ujasniť obraz povahy poslucháča v záujme zefektívnenia výuky.

 

 

 

 

Kurzovné vrátane učebnej pomôcky.

 

166,-

 

                 

 

TPPK Typologická poradňa pobočka Košice, Fándlyho 36, 040 17 Barca, Email: tppk@szm.sk © 2009 TAKMOT, s.r.o.