TPPK Typologická poradňa pobočka Košicevybrané linky:


www.antropologickabiotypologie.cz/
Súdnosť

 

Niektoré vybrané povahové vlastnosti

 

 

Agresivita

 

Agresivita je schopnosť ostrejšieho konania v sociálnych kontaktoch.

 

 

Asertivita

 

Súbor verbálnych, aj neverbálnych schopností, umožňujúcich priame, otvorené konanie a chovanie, ktorými človek dokáže presadiť svoje záujmy, požiadavky. Uspokojiť svoje potreby, vyjadriť názory, uplatniť hoci aj city. Náležite pri tom berúc do úvahy potreby a záujmy druhých. Teda nie egoisticky na úkor druhých, ale s ohľadom na nich.

 

 

Cieľavedomosť

 

Je to vlastnosť kontrolujúca realizáciu vypočítaných krokov na dosiahnutie určitého cieľa a dávajúca spätné hlásenie. Takže, nie cieľavedomosťou dosahujeme nejaké ciele, len si ich uvedomujeme. Samotná nevedie k ničomu. To robia iné vlastnosti. Ona s nimi spolupracuje, monitoruje, sleduje jednotlivé kroky, ako sa čo dosahuje. Dáva spätné hlásenie, aby človek niečo zlepšil, pridal, ubral. Toto robí cieľavedomosť.

 

 

Decentnosť

 

Nevtieravá slušnosť vyhovujúca spoločenským spôsobom.

 

 

Demagógia

 

Zneužívanie zdanlivo logických, rozumných, v podstate však falošných argumentov na ovplyvňovanie ľudí. Je to spoločensky vysoko patologický jav. Najviacej sa zneužíva v tzv. politike. Používa sa najmä v snahe poraziť proťajšok zdanlivo pravdivými tvrdeniami.

 

 

Exekutívnosť

 

To je vlastnosť najširšia v povahe človeka. Je to absolútne strešná vlastnosť. Polyfunkčná. Má mnoho základných a podzákladných významov. Všetky sú postavené na schopnosti dirigovať, viesť a riadiť iných. Taký človek, je mimovoľne pokynový. Paradoxne v živote by nemusel vysloviť príkaz.

Na účel riadenia ľudí, je táto vlastnosť dôležitejšia, než ostatná povaha dohromady, vrátane intelektu.

 

 

Hravosť

 

Je dobrovoľná telesná, ale aj duševná činnosť. Obyčajne vykonávaná pre potešenie. Býva sprevádzaná s určitým pocitom napätia, ale pozitívneho, aj uspokojenia, či radosti v prípade úspechu. Nie je to samoúčelná vlastnosť. Nie je len na účel hrania. Je to vlastnosť, ktorá keď je dostatočne zastúpená, primerane uplatňovaná vo výkone povahy, dlhodobo udržiava mladistvosť.

 

 

Intelekt

 

Intelekt je hodnota rácia, najvyššia hodnota ľudskej psychiky. Je to mentálny potenciál. Rozum. Schopnosť abstraktívneho, aj konštruktívneho myslenia, analýzy, syntézy, aj zovšeobecnenia. Schopnosť správne operovať s bežnými aj abstraktívnimi pojmami, podľa logických zákonov. Tvoriť pravdivé a správne úsudky. Usudzovaním dôjsť k novým poznatkom a tiež korigovať staré.

 

 

Inteligencia

 

Psychická šikovnosť, využívajúca predchádzajúce, do určitej miery adekvátne skúsenosti a poznatky, na riešenie nových, podobných okolností. Správne sa orientovať v novej situácii, nájsť originálny spôsob na riešenie nových úloh a problémov.

 

 

Intelekt sa často sa zamieňa s inteligenciou.

 

Človek s vysokým intelektom má inteligenciu vysokú, ale človek ktorý má vysokú inteligenciu, ešte nemusí mať vysoký intelekt. Je síce šikovný, ale vlastným konštruktívnym uvažovaním nedokáže správne hodnotiť veci. Len tie, čo sa už poučil a naučil, len tie dokáže spracovať.

 

 

Jasnozrivosť

 

Jasnozrivosť je programovosť mysle. Schopnosť programového myslenia, premýšľania nad podnetmi a ich realizácie v správnom poradí. Jasnozrivosť je intelektová vlastnosť, čiže, aj u nej platí, že funguje, len keď je človek v pohode.

 

 

Panovačnosť (vôbec to nie je negatívna vlastnosť, ako si ju väčšina verejnosti predstavuje)

 

Panovačnosť je v skutočnosti transportér v povahe človeka, ktorým presadzuje tri jeho zložky. Jeho predstavy, požiadavky a schopnosti. Čiže, je to dôležitá vlastnosť. Kto ju má veľmi malú, musí sa veľmi snažiť. Avšak, keď ju má niekto vysokú, tak to pôsobí až chorobným spôsobom.

 

Plánovitá panovačnosť. Znamená, že aj keby miloval svojich blízkych, tak ak príde nejaký iný podnet, jeho transportér sa tak zameria na ten nový podnet, že akoby tých blízkych odkopol. Tak tvrdo presadzuje svoje, tak tvrdo premýšľa o veci... Ale aj on môže pozitívne pôsobiť.

 

 

Pohodlnosť

 

Nutná vlastnosť v povahe každého živočícha, pretože psychicky iniciuje výkon pudu sebazáchovy. Ľudia však z dôvodov neznalosti povahy,  bežne vo všetkých jazykoch, akokoľvek sa to skladbou hlások menuje, zamieňajú túto vlastnosť s lenivosťou. To sú drasticky odlišné vlastnosti. Skutočná lenivosť je priam smrteľná choroba.

Keď pohodlnosť prerastie základnú potrebnú mieru, etalón, tak začne aj škodiť. Najviac tým, že brzdí človeka, preto sa mu nechce všetko a všade urobiť, odkladá si úkony...

 

 

Húževnatosť

 

Je schopnosť vydržať a vytrvať. V povahe človeka sa nedokáže sama zapojiť do výkonu, lebo potrebuje spúšťací mechanizmus. Niečo podobné ako štartér, ktorého hlavnou časťou je zaujatosť  vecou. Čiže, až vtedy keď sa dostatočne vecou zaujme, je schopný otočiť vypínačom elektromotora húževnatosti a od toho momentu, už tá vlastnosť dokáže pracovať sama, až do vypnutia. Čiže, v praktickom živote viacej záleží na tom, ako ju dokážeme zapojiť do výkonu, než ako ju máme nadelenú v povahe.

 

 

Statočnosť

 

Aktívne, odvážne konanie v súlade so cťou. V momente statočného zákroku, keby človek aj zle dopadol, jeho správna reakcia sa nakoniec vždy pripočíta k dobru. V konečnom dôsledku sa to rentuje. Dôležité je pri tom aj to, že si nemá čo vyčítať, napr. hoci zbabelosť, ľahostajnosť, nezodpovednosť...  Zachoval sa, ako bolo treba. V každom prípade, pokiaľ ide o dôležitú, správnu, či sociálnu vec, odložiť obavy. Prípadne až strach z následkov statočného zákroku. Potom človek môže oprávnene očakávať podobný zákrok aj v jeho prospech, ak sa ocitne v problémoch. Lebo ak nie, ak sa opačne chová a ocitne sa v problémoch, potom prečo by oprávnene požadoval pomoc, keď on nikdy nepomohol. Nič nedá a len negatívne sa chová. Čím si zaslúži prípadnú pomoc. Ničím. Potom nech sa nediví, že ostatný sa nepostavia za neho.

 

 

Súdnosť

 

Súdnosť je z oblasti intelektu. Je to špica intelektu, hlavná jej súčasť. Intelekt je súčasťou súdnosti a súdnosť je súčasťou intelektu. Oni sa prelínajú. Súdnosť je výkonový proces, ktorý vytvára úsudky a posudky, čerpajúci zo všetkých schopností človeka. Čerpá z jeho práce, intelektu, čiže rozumu a múdrosti, pamäti, vedomého procesu myslenia, vzdelania, skúseností, v takom poradí, ako sú vymenované. Čím lepšie má človek túto vlastnosť zastúpenú, tým efektívnejšie dokáže usudzovať. Ale aj tu je zádrheľ, aj tu je zrada. Táto vlastnosť, zo všetkých povahových vlastností človeka, je najzávislejšia na priestore a dôvere ktorú jej človek dáva. Ak nie dosť, dokáže sa zablokovať. Niekedy, akoby vedome  ju ľudia blokujú, najmä tým, že znásilňujú tú vlastnosť. Totiž, ak sa človek ocitne v situácii, v ktorej sa nevyzná, obáva sa zneváženia, tak si vytvorí úplný názor k veci, bez akej koľvek podstaty a zmyslu. Obsadí teritórium toho názoru a pozdejšie, aj keď sa dopracuje k informáciám, pomocou ktorých dokáže vypracovať správny názor, aj to urobí, má problém ho vymeniť, či znova preobsadiť obsadené teritórium,  umelým nesprávnym názorom. Vzpiera sa tomu, prípadne hoci to vzdá. Takto to  vyzerá. Takto  na to aj dopláca.

 

 

Vzťahovačnosť  (najbližšia príbuzná nedotklivosti.)

 

Negatívna vlastnosť, často narastajúca až do poruchy interpersonálnych vzťahov. Najmä zaujatým posudzovaním aktov a výrokov, prejavov považovaných za nepriateľské voči sebe. Nikdy nič pozitívne neprinesú. Vždy človeku len škodia. Najčastejšie tým, že nútia človeka mnoho energie venovať na stráženie, že kedy, kde, čo, ako povie, urobí, mnoho z toho, prípadne aj všetko vzťahuje na seba. Často aj vlastným intelektom chápe, že sa ho to netýka.

 

 

Závistlivosť

 

Neprajnosť nežičiaca iným. Blokuje vlastnú snahu o vylepšenie, napr. dosahovanie lepších výsledkov, efektívnejších postupov, cieľavedomejších  krokov, potláča, či až blokuje usilovnosť a pracovitosť. Človek zbytočne na jej výkon vynakladá energiu, čím často zo svojej psychickej kapacity odčerpá toľko, že už nie je schopný náležitého výkonu. Nemá čím. Batériu vybil.

 

 

Žiarlivosť

 

Efektívny, afektívny, reaktívny stav extrémneho egoizmu, najmä vo vzťahoch k blízkej osobe, od ktorej táto vlastnosť vyžaduje bezvýhradnú oddanosť, vernosť a zdržanlivosť v sociálnych kontaktoch k iným osobám. Je to urážlivý spôsob, neuznanlivý, bezohľadný, ktorý často vyvolá u dotknutého proťajška reakciu vedúci k takým krokom.

Žiarlivý človek si nechce uvedomiť, že vzťah a vernosť si nemožno vynútiť.

Najschopnejšia a najkvalitnejšia vlastnosť na rozbitie partnerských vzťahov.

 

 

TPPK Typologická poradňa pobočka Košice, Fándlyho 36, 040 17 Barca, Email: tppk@szm.sk © 2009 TAKMOT, s.r.o.